Stäng notis

Varmt välkommen till Ruthless, vi är glada att du har hittat oss!

Du kan läsa mer om oss under Ruthless och du kan hitta mer info om våra spelsektioner under Våra spel.

Så vad väntar du på? Gå med i Sveriges trevligaste spelgemenskap!

Stadgar

Stadgar för Ruthless

§ 1 Föreningens namn är Ruthless.

§ 2 Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Föreningen är en ideell förening Föreningen är ansluten till Sverok.

§ 4 Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

§ 5 Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.

§ 6 Verksamhetsår är den 1 januari till den 31 december.

§ 7 Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen. Betald avgift betalas icke tillbaka.

§ 8 Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och vid behov en eller flera extra ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträde sker direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§ 9 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är en person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara medlemmar av föreningen.

§ 10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§ 11 Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden skall behandlas på ordinarie årsmöte.

Mötets öppnande
Mötets behörighet (är alla kallade två veckor innan mötet?)
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsår förra året
Ekonomisk berättelse förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisorer
Val av årets valberedare
Övriga frågor
Mötets avslutande​

§ 12 Extra årsmöte. Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen tillkalla extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor innan mötet ska hållas. På extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 13 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§ 14 Rösträtt. Endast fullt betalande, närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§ 15 Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Enkel röstövervikt betyder att minst hälften av personer med rösträtt närvarande på mötet måste rösta för ett förslag för att det ska gå igenom. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§ 16 Stadgeändring. Dessa stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

§ 17 Upplösning. Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på sista årsmötet.
Published:
16 oktober 2016
Sidvisningar:
465

Dela sidan

  1. Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sajt godkänner du användandet av dessa.
    Stäng notis